สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าว-กิจกรรมย้อนหลัง
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายละเอียดแนบท้าย
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2562
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2562
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2562
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2562
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2562
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2562
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2562
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2562
ขอจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ACCU-CHEK Performa
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2562
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างว่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 156/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 155/2562
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2562
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างว่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 153/2562
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2562
ขอตรวจสอบสภาพความชำรุดของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุก
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2562
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>