สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ข่าว-กิจกรรมย้อนหลัง
ประกาศอำเภอวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง
ประชาสัมพันธ์ !!! ให้ผู้ที่รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าทำแบบสำรวจด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามผ่าน URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit) / QR Code ที่ประชาสัมพันธ์มาพร้อมนี่
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และ
การนำส่งข้อมูลภาษี
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดพื้นที่ติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศสภเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหรดข่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดที่ไม่เหมาะสม (สำหรับบุคลากรในสังกัด)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลวังทอง ทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

แบบสอบถามความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของเทศบาลตำบลวังทอง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเปิด ไร่ทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง 26 ธันวาคม 2561 นี้   
ประชาสัมพันธ์ !!! ให้ผู้ที่รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าทำแบบสำรวจด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามผ่าน URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit) / QR Code ที่ประชาสัมพันธ์มาพร้อมนี่
รายละเอียด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศอำเภอวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ
พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลวังทอง   
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
ข้อมูลสถิติการขอใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประมวลภาพกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
คำสั่งเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลวังทอง  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง  
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทอง ว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ. 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงาน
ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดที่ไม่เหมาะสม
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลวังทองทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 
คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน
และการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในสังกัด พร้อมกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลคำบลวังทอง เรื่อง มาตรการการนำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดยื่นขออนุญาต ขอต่อใบอนุญาต และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2561
แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลวังทอง
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 1
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง กำหนดยื่นขอใบอนุญาต ขอต่อใบอนุญาต และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2560
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน เทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการเร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงานของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด ที่ไม่เหมาะสม (สำหรับบุคลากรในสังกัด)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลวังทองทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คำสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทองว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ.2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ต่อเติมสถานที่กลางและการอำนวยการของสถานที่กลาง สำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังทอง
ประจำปีการศึกษา 2560
  

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง จัดตั้งกลุ่มป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
เทศบาลตำบลวังทอง  พ.ศ.  ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 60
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลวังทอง
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศอันตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในสังกัด ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลวังทองให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (LPA)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก ช่วงระยะเวลา ตุลาคม 61
- มีนาคม 62
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปี 2560 เรื่อง การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลวังทอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลวังทอง ฯ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 62
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทอง ว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ. 2562
คำสั่งเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานในสังกัด
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัด
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งในการมาทำงานสาย ประกอบการพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด
รายงานผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 62
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 61  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง  
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทอง ว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ. 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลวังทองทุจริต ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 
คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสของประชาชน
และการรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในสังกัด พร้อมกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไข ปรับปรุง ครั้งที่ 2
รายงานติดตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหาร
และสายงานผู้ปฏิบัติ
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่องรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานพนักงานครูเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการเร้องเรียนพฤติกรรมหรือการทำงานของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัด ที่ไม่เหมาะสม (สำหรับบุคลากรในสังกัด)
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลเทศบาลตำบลวังทอง
คำสั่ง แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
ระเบียบเทศบาลตำบลวังทองว่าด้วย ข้อบังคับจรรยาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลวังทอง พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลวังทองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
รับสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลวังทองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลวังทอง
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ 2558
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลวังทอง
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ข่าวสารต่างๆ