กลับหน้าแรก
 
 

          ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ( ภ.ร.ด. 2 ) ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ของทุกปี        

-  เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด. 2 ) ต่อพนักงาน   

                    เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น  ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่

                -  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน , ค่ารายปีของทรัพย์สิน,

                    ค่าภาษีที่จะต้องเสีย  แล้วแจ้งการประเมิน

                -  เมื่อผู้รับประเมินได้รับรายการประเมิน     ( แบบ ภ.ร.ด. 8 )       แล้วต้องไปชำระค่าภาษีภายใน      

                    30  วัน  นับแต่วันถัดจากที่ได้รับการประเมิน

 
  ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

                -  เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตั้งราคา

                    ปานกลางที่ดิน  และแบบที่ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา  4  ปี

                -  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่     ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน     ภายใน   30   วัน     นับแต่วันที่

                   เป็นเจ้าของที่ดินใหม

 
  ภายในเดือนมีนาคมของทุกป

           ป้ายแสดงยี่ห้อ   หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า   หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้

หรือโฆษณาสินค้า   ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี   หากมีการติดตั้งป้าย
อันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม   หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีแล้ว   หรือแก้ไขเพิ่มเติม

อันเป็นเหตให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน    15    วัน

                (1)  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  ให้คิดอัตรา    3    บาท  /  500   ตารางเซนติเมตร

                (2)  ป้ายที่มีอักษรไทยปนอยู่กับอักษรต่างประเทศ  และหรือเครื่องหมายอื่น  ให้คิดอัตรา  20  บาท /   

       500  ตารางเซนติเมตร      

                (3)  ป้ายดังต่อไปนี้  ให้คิดอัตรา    40    บาท  /  500  ตารางเซนติเมตร

                                3.1  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ

                                3.2  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

                (4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา  14  (3)  ให้คิดตามอัตรา  (1)  (2)  (3)   แล้วแต่กรณี   และให้เสีย

                     เฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

                (5)  ป้ายตาม  (1)  (2)  หรือ  (3)   เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว       ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ                   

                     200  บาท  ให้เสียภาษี    200    บาท

 
 
 

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat