นางสาวรุ่งนภา ผาทำ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
 
 
 

                            1.1.4 งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                  ปัฎิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปัฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิฉัยปัญหากฎหมาย
                            ร่าง และพิจาณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม
                            รวบรวมข้อเท็จจริงและพยายหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยว
                            กับวินัย พนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ การละเมิด และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย

                             

 


TOP