ย้อนกลับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 


รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 61
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 60
* กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 59
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
 
 
 
Content for New Div Tag Goes Here