สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2