สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง (update คลิกที่นี่)

ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ

 

คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของผู้ค้ากับภาครัฐ

ข่าวสารต่างๆ