กลับหน้าแรก
                   (1) ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง

                         เทศบาลตำบลวังทองตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังทอง   ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลวังทอง 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่
1 เล่มที่ 116  ตอนที่ ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2542  โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลวังทองขึ้นเป็นเทศบาลตำบลวังทอง  ครอบคลุมพื้นที่  3 หมู่บ้าน (บางส่วนไม่เต็มหมู่บ้าน) 
ได้แก่   หมู่ที่ 
1  บ้านวังทอง  ( ไม่เต็มส่วน )    หมู่ที่  2  บ้านตาลโปร่ง    และหมู่ที่  3  บ้านน้ำด้วน    มีพื้นที่ประมาณ  1.77  
ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

                                    ทิศเหนือ               ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  หมู่ที่  13  บ้านน้ำเย็น  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง 
                                    ทิศใต้                     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  หมู่ที่  14  บ้านหนองบอน  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง
                                    ทิศตะวันออก       ติดต่อกับแม่น้ำแคววังทอง
                                    ทิศตะวันตก         ติดต่อกับหมู่ที่  1  ตำบลวังทอง  (นอกเขตเทศบาลตำบลวังทอง)  
                                                                    และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  หมู่ที่  14  บ้านหนองบอน  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลวังทอง

ภาพปรางค์  3  ยอด  หมายถึง  ที่ตั้งอำเภอครั้งแรก ที่บ้านสามเรือนเชื่อว่า  เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญพัฒนา
                                                                   มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ก็จะทำให้วัดซึ่งเป็นแหล่งวิชาความรู้ทุกอย่าง 
                                                                   ในสมัยโบราณเจริญรุ่งเรือง  เป็นศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สวยงาม                     
                               วิมาน
 
 หมายถึง   บ้านเรือนวังทองอันมีความสุข   เปรียบได้ดั่งวิมานของเทพยดาในสรวงสวรรค์
                                                         
          

       (2) จำนวนประชากร
             2.1  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังทอง    
                          - มีอัตราการเพิ่ม - ลด ของประชากร ย้อนหลัง  3  ปี  มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                                           
ปี พ.ศ.
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน

ความหนาแน่นของจำนวน
ประชากรโดยเฉลี่ย

ชาย
หญิง
รวม
พ.ศ. 2554
2,341
2,497
4,838
1,564
2,733 : ตารางกิโลเมตร
พ.ศ. 2555
2,333
2,510
4,843
1,539
2,736 : ตารางกิโลเมตร
พ.ศ. 2556
2,325
2,501
4,826
1,518
2,726 : ตารางกิโลเมตร
*ที่มา    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบ ลวังทอง ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2556
             2.2  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ( อายุ  1 ปีบริบูรณ์  ณ  วันที่  24 มีนาคม 2556 )
                           - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล   มีจำนวนทั้งสิ้น 3,413 คน   รายละเอียดดังนี้

เขตเลือกตั้งที่

 

 

 

 

    จำนวนผู้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสาเทศบาล ( คน )

1

 

1,780

 

รวม
1,780
2
 

 

1,633

 

รวม
1,633
รวมทั้งหมด
3,413
                              - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง   มีจำนวนทั้งสิ้น  3,379  คน   รายละเอียดดังนี้

เขตเลือกตั้งที่

 

    จำนวนผู้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ( คน )

1
2,513
 
รวมทั้งหมด
2,513
  * ที่มา   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังทอง   ข้อมูล   ณ   วันที่ 19 เดือน  ตุลาคม  2556
                 2.3  จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ( เมื่อวันที่ 19 ตุลาค 2556 )
นายกเทศมนตรี
- บัตรดี
2,401 บัตร
94.54 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
2.62 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
1.83 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด


94.74 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
3.56% ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
1.70 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด


95.30 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

3.46 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
1.24 % ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
- บัตรเสีย
66 บัตร
- บัตรไม่ลงคะแนน
46 บัตร
จำนวนทั้งหมด
2,379 คน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
- บัตรดี
1,117 บัตร
- บัตรเสีย
42 บัตร
- บัตรไม่ลงคะแนน
20 บัตร
จำนวนทั้งหมด
1,179 คน
   
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
- บัตรดี 1,075 บัตร
- บัตรเสีย 37 บัตร
- บัตรไม่ลงคะแนน 14 บัตร
จำนวนทั้งหมด 1,128 คน
 
 

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat