กลับหน้าแรก

ขั้นตอน  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร  มีดังนี้

                1.  ยื่นคำร้องอนุญาต   ( ข.1 ) 

                2.  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ

                                2.1  แบบแปลนก่อสร้าง  5  ชุด

                                2.2  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  1  ชุด

                                2.3  ถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3  ( ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า  1  ชุด )

                                        ( พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ )

                การสร้างในที่ของบุคคลอื่น

1.       หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน

2.       สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  1  ชุด

       ( พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ )

 

การก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกับบุคคลอื่น

1.       หนังสือตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน  1  ชุด

2.       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง  1  ชุด

3.       ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  1  ชุด

( พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ )

                                การขออนุญาตอื่น ๆ ที่ต้องขออนุญาตกับเทศบาล

1.       ขอกองวัสดุในเขตเทศบาล

2.       ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต

3.       เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน

         

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat