กลับหน้าแรก

ผู้ประกอบกิจการค้าต่อไปนี้    ต้องขอรับใบอนุญาตจากเทศบาล

 ( ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังทอง  พ.ศ.  2544 )

1.      สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

2.      การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

3.      การจัดตั้งตลาด

4.      การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5.      การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

6.      การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กำหนดการยื่นคำร้อง

1.      ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะดำเนินการค้าต่อไป  ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน 

วันสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น

2.      ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ให้สิ้นอายุภายในกำหนด  1  ปี

3.      ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ให้ใช้สำหรับการค้าประเภทเดียว  และเฉพาะสถานที่แห่งเดียว

4.      สำหรับรายใหม่  ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบการค้า

บทกำหนดโทษ

1.      ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด  ต้องระวางโทษปรับและให้ศาลมีอำนาจสั่งห้ามกระทำการค้าต่อไป

2.      ถ้าไม่มีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด  ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมร้อยละ  20  ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระ

         

เทศบาลตำบลวังทอง
ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ 0-5531-2999
Copyright wt.go.th All rights reserved
Thailand Web Stat