สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
   
  นายจตุรงค์   มีเวชสม
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
     
   
   
   
   
  นายนิติ มุ่นเชย
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
 
พ.อ.อ.วัลลภ   สะพานทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมชาย  ศรีคมขำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางสาววัชรีย์   เส็งเตี้ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวอภิญญา บุญรอด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
นางสมศรี   สถาปัตย์สิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุระชัย  จั่นพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพงศ์นพล  นววรวงศ์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมหมาย  ติลภัทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวีรชัย  บัวคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
ข่าวสารต่างๆ