สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
   
  นายภานุวัฒน์  วัลลีภัทรกุล
ปลัดเทศบาล
 
     
   
   
   
   
  นางอุไรวรรณ  วัฒนสมบูรณ์ชัย
รองปลัดเทศบาล
 
นางกฤติมา นกด่วน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเดือนรัตน์  โมโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสมพิศ  สัตย์ประกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางศิริวรรณ   คัชมาตย์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรุ่งนภา ผาทำ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง 
รก.ผอ.กองการศึกษา
   

นางสุภาพ ผ่านภูวงษ์
ผอ. กองสวัสดิการสังคม

   
 
ข่าวสารต่างๆ