สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ
   
   ร.ต.ต.สุชาติ กลิ่นสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
 
 
นายอาคม   สายน้อย
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
  นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
   
นายจำเนียร  สมสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
ด.ต.ปรีชา   คุ้มสุพรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังทอง
 
ข่าวสารต่างๆ