สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
     Facebook
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  8. Q&A ช่องทางการสอบถาม
     Facebook
     Webblog
  9. Social Network
     Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 

 

< 1 2 >