สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

            - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563