สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คลิก!!! ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน - ร้องทุกข์

คู่มือ!!! ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ประกาศ เทศบาตำบลวังทอง เรื่อง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 )
   
ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดิอน
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดิอน