สำนักงานเทศบาลตำบลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 055-312999 Fax.055-312065 www.wt.go.th
 คุณเข้าชมระดับที่
 
เริ่มเมื่อวันที่ 15 มี.ค.48
ห้องข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
\
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ระเบียบ กฎหมาย คู่มือ การบริหารพัสดุภาครัฐ


คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลวังทอง
***งานทะเบียนราษฎร/สำนักปลัดเทศบาล
1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
3. การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
4. การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูก
    จำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
5. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
6. การขอเลขที่บ้าน
7. การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
8. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ1
9. การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
10. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว
      แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
12. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
13. การจำหน่ายชื่อสกุล
14. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
15. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
16. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ
     เอกสารการทะเบียน
17. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
18. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
19. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมาย
     ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
20. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
21. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด
      มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
22. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย        หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
23. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
24. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
25. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
26. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
      โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
27. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
28. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือ
      สำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
29. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
30. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณา
      สั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
31. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
32. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
33. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
34. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน
      เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
35. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
36. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
37. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
38. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
39. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
40. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
41. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
42. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
43. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
44. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
45. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
46. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
47. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
48. การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ
49. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
50. การรับแจ้งการย้ายเข้า
51. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
52. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
53. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
54. การรับแจ้งการย้ายออก
55. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
56. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
57. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
58. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
      ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
59. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
***กองช่าง
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
3. การแจ้งขุดดิน
4. การแจ้งถมดิน
***กองสาธารณสุจและสิ่งแวดล้อม
1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
 - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
4. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
***งานธุรการ / สำนักปลัดเทศบาล
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
   (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมาย
    กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
    คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
    เป็นบุคคลธรรมดา
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
    เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
     เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
     เป็นบุคคลธรรมดา
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
     เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
     เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
***งานสังคมสงเคราะห์ / กองสวัสดิการสังคม
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
***งานผลประโยชน์ / กองคลัง
1. การรับชำระภาษีป้าย
2. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน